Sun8.09 Mon8.10 Tue8.11 Wed8.12 Thu8.13 Fri8.14 Sat8.15 Sun8.16 Mon8.17 Tue8.18
Full Body Hannah H 8:00 AM 45min
Full Body SGi Jess 9:30 AM 45min
 
Full Body W Jenna 6:00 AM 45min
Full Body W Gi Jess 8:15 AM 45min
Full Body Kisha 9:30 AM 45min
Full Body W Hannah Parker 5:30 PM 45min
 
Full Body W Dani 6:00 AM 45min
Full Body W Lisa M 8:15 AM 45min
Full Body W Charmaine 9:30 AM 45min
Full Body Hannah Parker 4:00 PM 45min
Full Body W Gi Jess 5:30 PM 45min
 
Full Body Jenna 6:00 AM 45min
Full Body W Gi Jess 8:15 AM 45min
Full Body Kisha 9:30 AM 45min
Full Body Hannah Parker 5:30 PM 45min
 
Full Body Dani 6:00 AM 45min
Full Body W Lisa M 8:15 AM 45min
Full Body W Charmaine 9:30 AM 45min
Full Body Hannah Parker 4:00 PM 45min
Full Body Jenna 5:30 PM 45min
 
Full Body Hannah H 6:00 AM 45min
Full Body W Gi Jess 8:15 AM 45min
Full Body Kisha 9:30 AM 45min
Full Body Matt R. 5:30 PM 45min
 
Full Body W SCharmaine 8:00 AM 45min
Full Body W Jenna 9:30 AM 45min
Full Body Matt R. 10:45 AM 45min
 
Full Body Hannah H 8:00 AM 45min
Full Body W Lisa M 9:30 AM 45min
 
Full Body Jenna 6:00 AM 45min
Full Body W Gi Jess 8:15 AM 45min
Full Body Kisha 9:30 AM 45min
Full Body Hannah Parker 5:30 PM 45min
 
Full Body Dani 6:00 AM 45min
Full Body W Lisa M 8:15 AM 45min
Full Body Charmaine 9:30 AM 45min
Full Body Hannah Parker 4:00 PM 45min
Full Body Gi Jess 5:30 PM 45min